Souhlas s GDPR

Informace o zpracování osobních údajů

Tímto dokumentem Vám jako správce osobních údajů – společnost Faiveley Transport Plzeň, s.r.o. se sídlem v areálu spol. DIOSS, Přehýšov 251, 330 23, IČO: 26364450, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Plzni pod sp. zn. C, vložka 15570, (dále jen „společnost FTP") – poskytujeme informace o zpracování osobních údajů a Vašich právech souvisejících s daným zpracováváním.

Ke zpracování dochází v rámci této činnosti: Nábor zaměstnanců

Účel zpracování: Nábor zaměstnanců

Popis účelu zpracování:

Získáváme životopisy, motivační dopisy a případné další podklady od uchazečů o konkrétní pozici prostřednictvím pracovních portálů, personálních agentur i vlastních komunikačních kanálů. Realizujeme výběrová řízení. Podklady od neúspěšného uchazeče uchováváme po dobu maximálně půl roku po ukončení daného výběrového řízení.

Oprávnění ke zpracování:

Vaše osobní údaje si potřebujeme uchovat, abychom Vám mohli poskytnout kvalitní služby v rámci výběrového řízení za účelem zaměstnání ve společnosti FTP. Po skončení výběrového řízení si Vaše osobní údaje ponecháme po dobu max. 6 měsíců pro případ, že bychom Vás chtěli oslovit s jinou relevantní pracovní nabídkou.

Kategorie osobních údajů, které zpracováváme:

Identifikační údaje
Kontaktní údaje
Popisné údaje
Životopisy, motivační dopisy a záznamy z výběrového řízení
Hodnocení a související komunikace
Informace o vzájemné komunikaci a interakci

Doba zpracování a archivace:

6 měsíců po skončení výběrového řízení

Kategorie zpracovatelů nebo příjemců, kterým osobní údaje můžeme poskytnout:

Provozovatelé pracovních portálů
Personální agentury

Vaše osobní údaje mohou být na vyžádání poskytnuty orgánům veřejné moci, zejména soudům, Policii České republiky a dalším orgánům činným v trestním řízení v nezbytném rozsahu a v mezích zákona.

Zdroj osobních údajů:

Osobní údaje získáváme přímo od Vás prostřednictvím životopisu a dalších dokumentů, které nám v rámci žádosti o práci ve společnosti FTP předáváte.

Předávání osobních údajů do třetích zemí nebo nadnárodním společnostem:

V rámci uvedeného zpracování se Vaše osobní údaje mohou předávat do třetích zemí, prostřednictvím globálního korporátního systému Workday, a to v Evropě – v zemích podléhajících rozhodnutí Komise (EU) a odpovídající ochraně osobních údajů v USA – na základě zařazení příjemců údajů do systému Privacy Shield.

Automatizované rozhodování na základě osobních údajů:

V rámci tohoto zpracování k němu nedochází.

Ostatní informace:

Osobní údaje mohou být předmětem archivace ve veřejném zájmu a použity pro účely vědeckého, historického nebo statistického výzkumu. V odůvodněných případech mohou být osobní údaje předmětem zpracovaní z důvodu řešení právních záležitostí, včetně plnění povinností vůči orgánům veřejné správy, a sledování a průběžného vyhodnocování právních rizik.

Jaká máte práva?

Přístup ke zpracovávaným osobním údajům. Odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů. Opravu nepřesných či nesprávných údajů, případně doplnění neúplných údajů. Výmaz osobních údajů v případě zániku účelu nebo neoprávněného zpracování. Omezení neboli blokaci zpracování osobních údajů. Výpis osobních údajů ve strukturovaném a strojově čitelném formátu pro sebe nebo pro jiného správce. Podání námitky proti zpracování osobních údajů, pokud se domníváte, že zpracování není oprávněné. Nebýt předmětem automatizovaného rozhodování.

Jak můžete uplatnit svá práva?

Pro komunikaci se společností FTP ohledně ochrany osobních údajů můžete využít následující kontakty:

Elektronicky na adrese:
prace@jednasmena.cz

Telefonicky na tel. čísle:
379 411 598, 551, 540

Písemně na adrese:
Faiveley Transport Plzeň, s.r.o..
Personální oddělení
Přehýšov 251
330 23 Přehýšov

V souvislosti s uplatněním Vašich práv může společnost FTP požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na vyřízení požadavku, pokud jsou takové požadavky zjevně nedůvodné nebo nepřiměřené.

Možnost podání stížnosti
Jestliže nesouhlasíte se způsobem, jakým Vaše osobní údaje zpracováváme, můžete k ochraně svých práv podat stížnost na personálním oddělení společnosti FTP nebo podat stížnost u dozorového úřadu.

Úřad pro ochranu osobních údajů
Pplk. Sochora 27
170 00 Praha 7

+420 234 665 111
https://www.uoou.cz/